POLITIKA KVALITY

 

POLITIKA JAKOSTI, BOZP, OŽP

Vedení společnosti KLIKA-BP, a.s., patřící mezi vedoucí společnosti na českém trhu s rostoucím podílem na zahraničních trzích v poskytování komplexních služeb v oblastech bezpečnosti práce a požární ochrany vyhlašuje:

Politiku jakosti, BOZP, OŽP jako strategický dokument společnosti, který stanovuje celkové záměry a směr působení společnosti v oblastech jejího podnikání.

1.Zabezpečujeme kvalitní uspokojování potřeb zákazníků při realizaci dodávek a služeb poskytovaných společností v souladu s jejich požadavky (jakost, BOZP, OŽP).

2.Systematicky zdokonalujeme a aktualizujeme nabídku podnikatelských aktivit společnosti. Postupně tak zvyšujeme jakost, bezpečnost a ochranu zdraví a podmínky pro ochranu životního prostředí při realizaci jednotlivých dodávek a služeb s cílem udržet a rozšířit spektrum stálých zákazníků.

3.Splňujeme požadavky všech platných zákonů, předpisů a nařízení v oblasti jakosti, BOZP a OŽP a jiných požadavků chránících životní prostředí a ochranu zdraví. Na BOZP a OŽP nahlížíme jako na zákonem stanovenou povinnost mající prioritu celospolečenského charakteru. 

4.Trvale zdokonalujeme a zlepšujeme funkčnost a výkonnost systému řízení (jakost, BOZP, OŽP) společnosti využitím zavedeného systému řízení s cílem postupné optimalizace hlavních řídících, realizačních a podpůrných procesů, jejich finančních nákladů a plynulého zabezpečování finančních, lidských a materiálových zdrojů dle potřeb jednotlivých zakázek a s cílem předcházení a prevence vzniku úrazů a poškození zdraví.

5.Neustále zvyšujeme úroveň jednotlivých činností a procesů zejména jejich průběžným hodnocením a pravidelnou kontrolou, zainteresováním externích a interních pracovníků a dodavatelů na výsledném efektu zrealizovaných zakázek.

6.Hlediska jakosti, BOZP a OŽP začleňujeme do marketingu a dodavatelsko-odběratelských vztahů

7.Neustále zlepšujeme firemní ochranu BOZP a OŽP v rámci měnících se vnějších podmínek. Vytváříme podmínky pro prevenci znečišťování a kvalifikované vyhledávání, posuzování a minimalizaci rizik na pracovištích s přenosem informací na všechny zainteresované. Přitom usilujeme o minimalizaci možných negativních dopadů vlastních činností a prováděných služeb na životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci a předcházení vzniku možných havarijních situací. O politice BOZP komunikujeme i se všemi subdodavateli a spolupracujícími firmami, kde klademe důraz na povědomí o jejich individuálních povinnostech v oblasti ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.

8.Vytváříme potřebné finanční zdroje pro realizaci potřebných opatření v oblasti jakosti, BOZP, OŽP včetně zdrojů na kontrolní činnost, další rozvoj systému řízení s maximálním využitím informačního systému.

9.Důsledně realizujeme hospodárná a preventivní opatření v oblasti spotřeby energií a surovin, vzniku a využití odpadů.

10.Zvyšujeme a prohlubujeme podvědomí o jakosti, ochraně životního prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví mezi zaměstnanci. Klademe důraz na motivované uspokojování a odpovídající ziskovost investic. 

11.Komunikujeme s veřejností, zainteresovanými stranami a spolupracujeme se státní správou.

 

V Jihlavě dne: 26. 2. 2015